Language Assistance Services

We will take reasonable steps to provide free-of-charge language assistance services to people who speak languages we are likely to hear in our practice and who don’t speak English well enough to talk to us about the dental care we are providing.

Spanish: Tomaremos acciones razonables para proporcionar servicios de asistencia lingüística gratuitos a aquellas personas cuyo lenguaje escuchemos frecuentemente en nuestro consultorio y que no hablen un inglés lo suficientemente bueno como para hablar con nosotros sobre el servicio odontológico que suministramos.

Vietnamese: Chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để cung cấp dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí cho những người giao tiếp bằng những ngôn ngữ mà chúng tôi có thể nghe thấy tại phòng khám của mình và cho những người không có đủ trình độ tiếng Anh để thảo luận về dịch vụ chăm sóc nha khoa mà chúng tôi đang cung cấp.

Chinese: 我们将有序地做到提供免费的语言服务使我们能听懂英语不好的人向我们咨询有关牙齿护理 Korean: 저희는 적절한 조치를 통하여 언어 지원 서비스를 무료로 제공할 것입니다. 다만, 실제로 저희에게 관심이 있는 언어를 쓰지만 저희 치아 관리 서비스에 대해 의견을 줄 수 있을 만큼 영어로 의사소통이 원활하지 않는 경우로 한정합니다

Russian: Мы принимаем необходимые меры, чтобы предоставить бесплатные услуги переводчика для общения на языках, с которыми мы сталкиваемся в нашей практике с клиентами, которые не владеют английским языком достаточно, чтобы обсудить с нами стоматологическое обслуживание, которое мы предоставляем.

Amharic: አገልግሎት በምንሰጥበት ወቅት ልንሰማቸው የምንችል የተለያዩ ቋንቋዎችን ለሚናገሩና ስለምንሰጠው የጥርስ ሕክምና ለመነጋገር የሚያስችል በቂ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ ለሌላቸው ሰዎች የቋንቋ ድጋፍ አገልግሎት ከክፍያ ነጻ ለመስጠት ተገቢ የሆኑ እርምጃዎችን እንወስዳለን፡፡

Arabic: سوف نقوم باتخاذ خطوات معقولة من أجل توفير خدمات المساعدة اللغوية بدون تكلفة لألشخاص الذين يتحدثون لغات أخرى من المرجح أن نستمع إليها خالل ممارستنا والذين ال يتقنون تحدث اإلنجليزية بشكل جيد يمكنهم من التحدث إلينا فيما يتعلق برعاية األسنان التي نقدمها.

German: Wir werden angemessene Schritte unternehmen, um denen eine gebührenfreie Sprachunterstützung zu bieten, die Sprachen sprechen, die wir möglicherweise in unserer Praxis hören, die aber kein Englisch sprechen, das gut genug ist, um mit uns über die Zahnpflege zu sprechen, die wir anbieten.

French: Nous prendrons les mesures raisonnables pour fournir des services d’assistance linguistique gratuits pour les individus qui parlent des langues que nous sommes susceptibles d’entendre durant nos séances et qui ne parlent pas suffisamment bien l’anglais pour discuter avec nous concernant les soins dentaires que nous fournissons.

Nepali: हामीलेउपलब्ध गराउनेदन्तसेवाको बारेमा राम्रोससत अंग्रेजीमा कुरा गनननसक्नेर हाम्रो अभ्यासमा हामीलेसुन्नेभाषाको लागग भाषासम्बन्धी सेवा ननशुल्क उपलब्ध गराउन हामीलेजरुरी कदमहरू चाल्नेछेेों ।

Tagalog: Gagawin namin ang mga makatwirang hakbang para maibigay namin ng walang bayad ang mga tulong na serbisyo sa wika para sa mga taong nagsasalita ng mga wikang karaniwan naming naririnig sa aming pagsasagawa at sa mga hindi bihasa sa pagsasalita ng Ingles na sasangguni sa amin tungkol sa pangangalaga ng ngipin na ibinibigay namin.

Japanese: 実際に練習の中で耳にするく可能性がある言語を話す人々で、弊社が提供している歯科治療について、英語がそ れほど上手でない人々に、無償の言語支援サービスを提供するために合理的な措置を講じるつもりです。

Cushite: Wayita hojjii keenyatti Afaanota garaa garaagaraa namoota dubbatani fi tajaajila yaalaa nuti kenninuuf kan nu dandeessisu namoota dandeettii Aaan Ingilliffaa gahaa ta’e hin qabneef deeggarsa afaanii kanfaltii irraa bilisa ta’e kennuudhaaf tarkaanfii bu’a qabeessa ta’e ni fudhanna.

Persian (Farsi): ما برای ارائه خدمات ترجمه رايگان به افرادی که زبان انگليسی آنها برای صحبت با ما درباره خدمات مراقب از دندان ارايه شده ما در حد کافی نبوده و به زبان های صحبت می کنند که ما به احتمال زياد در هنگام کار با آنها سر و کار پيدا می کنيم گام هايی منطقی را بر خواهيم داشت.

Kru (provided in Bassa): Di yòŋ makitik mòmasso i nyuu ti mahola ma yanga i bot ba mpòt mahop mayélè di la emblè i bolo yés hiki kèl, ndi baba pòt bé Ngissi longuè i nyuu podos bés kolbaha ni matibla ma massòŋ ndi ti bò.

Ibo: Anyi gaa nye ndi mmadu ezibote steps í nye ha asusu ha na sù, hàgà akwugwo màkà ya. Í gwa anyi màkà otu ha sî mèziè èze ha nke anyi n’ nye ha.

Yoruba: Àwa yoo gbe awọn ìgbésè ti o tọ́ lati pese iṣẹ iranlọwọ fun èdè l’ọfẹ fun awọn eniyan ti o nsọ awọn èdè ti o ṣeeṣe fun wa lati gbọ l’ẹnu iṣẹ wa ati awọn ti kii sọ èdè Gẹẹsi daradara tó lati ba wa sọrọ nipa aboju eyín ti àwa npese